Vitajte na stránke predmetovej komisie cudzích jazykov na Základnej škole s materskou školou Jozefa Murgaša. Cieľom tejto stránky je zhromaždiť informácie, komunikovať a inšpirovať žiakov, rodičov i učiteľov v oblasti cudzích jazykov. 

V neposlednom rade je to platforma na základe ktorej chceme prispievať k dlhodobej vízii – k vytvoreniu ďalšieho smerovania na našej škole. V A – triedach sa naša škola zameriava na výučbu matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov, v B – triedach sa v dlhodobom horizonte plánujeme zamerať na výučbu cudzích jazykov.

PREDMETOVÁ KOMISIA
CUDZÍCH JAZYKOV

 

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

 

Dňa 9.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka, na ktorom našu školu a okres dôstojne reprezentoval Matúš Sýkora (IX. A). Stal sa úspešným riešiteľom, k čomu mu srdečne blahoželáme!

Taktiež ďakujeme pani učiteľke Mgr. Kataríne Bosákovej za zospovednú prípravu nášho žiaka. 

 

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 10.02.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V krajskom kole pôsobili aj dvaja naši žiaci Tomáš Hiro Tevfik v kategórii anglofónnych žiakov a Juraj Rekeň v kategórii žiakov 5. – 7. ročníka. Obidvaja žiaci po písomnej časti postúpili medzi 6 najlepších žiakov vo svojej kategórii do ústnej časti. Po ústnej časti skončili na 4. – 6. mieste. V kategórii žiakov 7. – 9. ročníka bol v porote aj učiteľ z našej školy. Veríme, že nadobudnuté skúsenosti pomôžu k tomu, aby sa naši žiaci dokázali prebojovať aj do celoštátneho kola olympiády v anglickom jazyku. Naši žiaci predviedli výborný výkon, za čo im ďakujeme a taktiež oceňujeme učiteľa a všetkých, ktorí sa podieľali na ich príprave.

 

 

 

Cambridge English

Aktuálne prebieha zápis na prípravu na jazykové skúšky Cambridge English. Ak sa chceš zlepšiť v anglickom jazyku – môžeš sa zapísať do jazykových príprav. Tvoja jazyková úroveň v anglickom jazyku sa začne rýchlo zlepšovať a ak budeš chcieť, môžeš absolvovať jazykové skúšky, ktoré ti otvoria cestu k lepšiemu vzdelaniu a uplatneniu sa v živote. Príprava na jazykové skúšky prebieha online formou v aplikácii Teams. V súčasnosti sa na jazykové skúšky na našej škole pripravuje 23 žiakov. V prípade záujmu sa obráť na Mgr. Ľubomíra Čagáneka: caganek@zsmurgasasala.sk

 

 

 

KOMISIA CUDZÍCH JAZYKOV PRACUJE V ZLOŽENÍ:

Mgr. Ľubomír Čagánek​
Vedúci predmetovej komisie cudzích jazykov, ANJ
Mgr. Silvia Tánczosová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov, ANJ
Mgr. Katarína Bosáková
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov, NEJ
Mgr. et Mgr. Nadežda Samoľová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov, ANJ
Mgr. Andrea Belovičová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov, ANJ
Mgr. Eva Holatová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov, ANJ
Mgr. Arleta Balogová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov, NEJ
Mgr. Dominika Szabová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov, ANJ
Mgr. Hedviga Macáková
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov, NEJ

HODNOTIACA SPRÁVA PREDMETOVEJ KOMIESIE CUDZÍCH JAZYKOV 2019/2020 .............................
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

Hlavné úlohy plánu PK CJ vychádzali z POP MŠ SR  na školský rok 2019/2020. 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány vypracovali vyučujúci podľa  záväzných učebných osnov, ŠVP a ŠkVP.

Učebné osnovy a tematické výchovno – vzdelávacie plány neboli naplnené vo všetkých skupinách žiakov učiacich sa cudzie jazyky. Hlavným dôvodom bola pandémia koronavírusu.

Otázka používaných učebníc je vo vyučovacom procese veľmi dôležitá, možno až obzvlášť to platí pri vyučovaní cudzích jazykov. Budem sa venovať najmä učebniciam anglického jazyka. Nemecký jazyk sa učí na našej škole iba od 7. ročníka, úroveň žiakov by sa mala dostať iba po úroveň A1 SERR. (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti)

        Na prvý pohľad by sa mohlo zdať jedno, aké učebnice učiteľ cudzieho jazyka používa, ale určite to tak nie je. Je to vec, ktorú vie predmetová komisia ovplyvniť najviac. Nemôžme si vyberať učiteľov – tí sú prijímaní riaditeľom školy, alebo sú tu učitelia, ktorí majú na škole zmluvy na dobu neurčitú. Nemôžme si vyberať ani žiakov. Možno vieme zvýšenou kvalitou školy ovplyvniť, aby si našu školu vyberali dobrí žiaci. Čo najviac môžeme ovplyvniť je výber učebnice.

        S touto otázkou sa Predmetová komisia cudzích jazykov borí od obdobia, kedy ministerstvo školstva stanovilo úroveň, akú majú dosahovať žiaci na konci 5. ročníka. Je to úroveň A1 podľa SERR. Najskôr učitelia na základných školách protestovali, ale čoraz viac sa ukazuje, že toto nariadenie ukázalo zrkadlo nízkej kvalite vyučovania cudzích jazykov na prvom stupni ZŠ. Nebudem sa venovať stavu vyučovania na prvom stupni, iba natoľko, nakoľko je to spojené s výberom učebnice pre druhý stupeň.  

        Väčšina škôl v okolí, možno i na celom Slovensku používala učebnice Project (Oxford). Niektoré školy dokonca nešli ani na nové vydania a zostali pri tom, čo poznali, na čo boli zvyknuté. Ochudobnili žiakov o modernejšie verzie učebníc. Vyššie spomínanou zmenou nastal veľký problém s učebnicami Project, lebo level Project 1, ktorí používali žiaci piateho ročníka nebol dostačujúci na dosiahnutie úrovne A1. Aj naša škola to riešila doplňujúcimi materiálmi, ale z dlhodobého hľadiska to bol nesystémový krok.

        Preto sme sa aj my na našej školy snažili nájsť vhodnú učebnicu do 5. ročníka. Po spomínaných doplňujúcich materiáloch, sme si vyskúšali učebnicu Next Move (Pearson). Učebnica na našej škole postupne vyhovovala iba vedúcemu PK CJ. Väčšine vyučujúcich sa zdala príliš ťažká. Ako vedúci PK hodnotím túto učebnicu ako veľmi vydarenú, systematickú, otvárajúcu žiakom širšie obzory. Jej nevýhodou sú slabšie spracované videá, alebo skôr ich menší počet. V tomto Project (Oxford) jednoznačne vyhráva. Zaujímavé je aj riešenie učenia sa slovíčok z kontextu, čo ale môže byť náročnejšie pre slabších žiakov. Veľkým plusom učebnice je, že sa tam nenachádza ani slovko v rodnej reči učiaceho sa. Aj gramatika je vysvetľovaná na príkladoch a vysvetľovaná v anglickom jazyku. Tiež to môže byť trochu ťažšie pre slabších žiakov. Objektívnou slabou stránkou učebnice je, že už dlhšie nevyšlo novšie vydanie. Pravdepodobne vydavateľstvo vsadilo na iné tituly.

        Po neúspešnom pokuse s Next Move, ktorú používa iba vedúci PK v A. triedach sme sa rozhodli vyskúšať učebnicu Project Explore. Veľkou pomocou sa zdal názov učebnice, ktorý sa veľmi podobá na predchádzajúcu učebnicu Project. Odvahu vyskúšať túto novú učebnicu poskytla pani zástupkyňa Mgr. Henrieta Okruhlicová, ktorá ju navrhla vyskúšať. Ja ako vedúci PK som mal k učebnici určitý odstup, keďže som poznal učebnicu Project, ktorá mi nie celkom vyhovuje. Hlavný rozdiel od učebnice Next Move vidím hlavne  tom, že nerozširuje natoľko ľudské obzory a ako vhodnejšiu ju vidím pre triedy B. a C. Ale musím povedať, že učebnicu Project Explore hodnotím o dosť vyššie ako učebnicu Project, hlavne kvôli vyššej náročnosti – slovná zásoba, gramatika, väčší dôraz na výslovnosť … tradične je učebnica dobrá vo videách. Kolegyne túto učebnicu odmietli hlavne kvôli náročnosti. V neposlednom rade má Project Explore lepšiu digitálnu podporu a možnosti v oblasti IT technológií, ktoré sa stávajú čoraz dôležitejším pomocníkom pri učení cudzích jazykov.

        V júnovej zápisnici PK je opísané ako sme si vybrali učebnicu Our Discovery Island 5. V šiestom ročníku sa bude pokračovať klasicky učebnicou Project 2. Dúfam, že toto riešenie bude trvať čo najkratší čas a úroveň žiakov a možno aj prístup učiteľov sa trochu zmení a budeme môcť naplno využiť, čo nám trh s učebnicami ponúka. Ešte by som snáď dodal, že ako dobre, že sme pred niekoľkými rokmi zmenili učebnice na prvom stupni na Our Discovery Island (Pearson), čiže máme na čom v 5. ročníku stavať. Our Discovery Island má už aj novšiu verziu, ale vzhľadom k tomu, že na prvom stupni učitelia situáciu nesledovali, tak neprišlo k aktualizácii. Nie je ľahké vymeniť učebnicu z roka na rok. Možno na budúci rok, keď bude kľudnejší čas, by sa mohlo začať nabiehať od prvého ročníka na aktualizovanú verziu. Vždy je na druhom stupni k dispozícii aj učebnica Next Move, čiže hlavne v A. triedach vidím jej možné využitie. Jej úroveň prichádza až po B1 podľa SERR. Úroveň Projectu ide iba po rozhranie A2/B1. Učebnica Project Explore dosahuje úroveň B1 podľa SERR.

(Na margo úrovne ovládania anglického jazyka je dobré uviesť, že niektorí naši žiaci bežne získavajú jazykové certifikáty s takmer celosvetovou platnosťou na úrovni A2 už v siedmom ročníku a momentálne sa žiaci pripravujú na jazykovú skúšku Cambridge English Preliminary, ktorá má úroveň B1, čo je už úroveň vyučovaná na stredných školách).

Naša škola má dve učebne cudzích jazykov – malú a veľkú. Obidve boli využívané na 100% a najväčšia požiadavka predmetovej komisie na vedenie školy už niekoľko rokov je zriadenie ďalšej malej učebne nemeckého jazyka, možno vedľa učebne biológie. Daná téma bola predostretá vedeniu školy, nakoľko sa stáva, že hodiny cudzieho jazyka sa nemajú kde vyučovať, pretože multimediálna učebňa školy, často ako posledná možnosť  je obsadená a hľadajú sa učebne iných predmetov, kde by vyučovanie mohlo prebehnúť. Táto situácia je z dlhodobého hľadiska neakceptovateľná. Tento rok som musel učiť anglický jazyk v učebni Biológie.

Myslím, že ani sám som nevedel, akú pravdu hovorím, keď som po minulé roky kládol dôraz na využívanie IKT pri vyučovaní cudzích jazykov. V tomto období zasiahnutom pandémiou sa naplno ukázalo, aká výhoda je vedieť používať IKT pri vyučovaní ANJ. Pri pláne zriadiť webovú stránku pre PK CJ mi jedna pani učiteľka povedala, že na čo je to dobré, veď si všetky informácie môžeme priamo povedať. No, nemohli sme si všetko priamo povedať. Znalosť cudzích jazykov a schopnosť používať prostriedky IKT sa stávajú v dnešnej dobe nevyhnutnosťou pri hľadaní zamestnania. Budúcnosť v tejto oblasti je zdá sa čím viac naklonená pre získavanie týchto zručností na oveľa vyššej úrovni ako tomu bolo doteraz. Učitelia, ktorí nevedia používať IKT sa stávajú nepotrebnými.     

        Vyučujúci každým rokom viac využívajú informačno – komunikačné prostriedky. Väčšiemu rozvoju využívania IKT by veľmi pomohla už spomínaná ďalšia učebňa cudzích jazykov, prípadne výmena zastaralých notebookov vo veľkej učebni cudzích jazykov. V triede je ťažšie využívať IKT, keďže je potrebné nosiť do triedy množstvo technického vybavenia, zapájať zariadenia …, čo ukrajuje z času vyučovania a nie vždy všetko funguje ako má. Napr. nie je spoľahlivé internetové pripojenie, niektoré triedy majú nefunkčné projektory… Najväčší posun v tejto oblasti nastal v tom, že učitelia dostali prenosné reproduktory, ktoré zabezpečujú naozaj kvalitné ozvučenie.

          Vo veľkej učebni cudzích jazykov sa využíva jazykové laboratórium na zopakovanie alebo upevnenie učiva hravou formou, pomocou CD – ešte zo staršieho vydania k učebnici Project. Bolo by dobré uvažovať o kompletnej výmene notebookov, keďže sú už veľmi zastaralé.

      Mgr. Ľubomír Čagánek používa IKT aj v spojitosti s projektom English One. Z projektu sme získali veľké množstvo materiálov, ktoré sa dajú využívať ako pomocné materiály, alebo pri žiakoch, ktorí sa viac snažia, alebo i na krúžku Anglicky bez stresu.

      Výzva do budúcnosti je začať využívať IKT pri zadávaní domácich úloh v spojitosti s pracovnými zošitmi Project, kde je ku každému pracovnému zošitu priradený prístup do online priestoru pre precvičovanie alebo vypracovanie domácich úloh. Tento rok sme kvôli tomu zavolali na PK pani Mgr. Gabrielu Hroššovú z vydavateľstva Oxford. I keď učebnica Project nemá až tak skvelú podporu, ale i tam sa dá využívať elektronická podpora, ktorá sa v dnešnej dobe stáva samozrejmosťou.  

         Ďalšou výzvou sa pre mňa ako vedúceho PK CJ stalo založenie webovej stránky, kde by boli všetky informácie pokope a bol by to taký bod, ku všetkým iným prostriedkom. Ak by sa nám podarilo vyhrať hlasovaciu súťaž v projekte Raiffeisen banky, tak by som bol za to, aby sme si dali vytvoriť takúto profesionálnu webovú stránku. Osobne sa učím základom programovania v programovacom jazyku HTML. Informácie na našej školskej stránke idú podľa môjho názoru veľmi pomaly a je to veľmi málo interaktívne. Viem si predstaviť oveľa živšie využívanie webového priestoru v spojitosti s učením sa cudzieho jazyka. 

    Žiaci so špecifickými vzdelávacími potrebami, ktorí sú integrovaní – majú vypracované špeciálne výchovno – vzdelávacie plány. V 7. ročníku pomáhali žiakom dve asistentky. Pri ostatných žiakoch so špecifickými vzdelávacími potrebami sa v spolupráci s triednym učiteľom prihliada na ich potreby, je im dovolené používať špecifické pomôcky podľa odporúčaní psychologických posudkov. V tomto duchu by bolo veľmi potrebné, aby na škole pôsobil špeciálny pedagóg, ktorý by takýchto žiakov včas podchytil.

PROJEKTY

1. PARTNERSKÝ PROGRAM S BRITISH COUNCIL ADDVANTAGE

    Naša škola je oficiálny partnerom British Council v programe Addvantage. Podarilo sa mi to zvýrazniť veľkoplošnými nálepkami pri dverách jazykových učební a pri vstupe do zborovne. Bolo by dobré, keby sa aj na prvom stupni žiaci zapojili do tohto projektu. Skúšky sú schopný robiť aj žiaci na prvom stupni. Čím skoršie začnú, tým viac skúseností budú mať a tým vyššiu úroveň môžu počas základnej školy získať. Táto aktivita sa často prekrýva aj s prípravou na olympiádu v anglickom jazyku, kde dosahujeme výborné úspechy. Pred nami je výzva postúpiť na celoslovenské kolo. To sa nám ešte nepodarilo i keď v tomto roku sme mali k tomu veľmi blízko, podľa poroty nás delila tohto úspechu iba polovica bodu. 

    Naši žiaci sa po prvý krát pripravujú na skúšku Cambridge English Preliminary (úroveň B1 podľa SERR). Skúšky majú medzinárodnú platnosť. Celkovo sa na skúšky pripravuje 10 žiakov, z toho polovica na Cambridge English Preliminary. Pandémia koronavírusu nám skomplikovala prípravu, ale žiaci absolvujú týždenne jednu hodinu prípravy  cez aplikáciu Microsoft Office Teams.

     Naša škola sa vďaka tomuto programu môže zaradiť medzi prestížne školy v oblasti jazykového vzdelávania. Naša škola  v rámci partnerského programu Addvantage získala množstvo ďalších výhod týkajúcich sa tak žiakov, rodičov, pedagógov ako i samotnej školy.

Výhody pre školu:

 • Právo používať logo na propagačných materiáloch a webových stránkach školy
 • Možnosť zaradiť školu do zoznamu škôl uvádzaných na webovej stránke British Council. https://www.britishcouncil.sk/
 • Členský certifikát programu Addvantage za daný rok
 • Propagačné materiály
 • Možnosť zástupcu British Council-u zúčastniť sa na ceremoniály udeľovania cien
 • Ročne 3 miesta zdarma na skúšku Aptis
 • Možnosť účasti na medzinárodnej súťaži

2. NÁRODNÝ PROJEKT ENGLISH ONE

Názov projektu: Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách. Projektu sa zúčastnil Mgr. Ľubomír Čagánek a jeho žiaci. Škola získala 17 zostáv výučbového materiálu, ktorý môže byť využitý napr. pri príprave na olympiády, medzinárodné skúšky … Jedna zostava zahŕňa cca 150 pracovných zošitov a kompletný metodický materiál pre učiteľov. Učitelia navyše získali prístup ku online podpore a rôznym materiálom. Projekt je vhodný na zadávanie domácich úloh. Webové nástroje umožňujú zadávať úlohy modifikované podľa potrieb učiteľa a žiakov. najväčšie množstvo zostáv pracovných zošitov sa získalo pre prvý stupeň, ktorý žiaľ tieto pracovné zošity a s nimi spojené možnosti elektronického vzdelávania zatiaľ nevyužíva

3. ZLEPŠIME SI ANGLIČTINU

Projekt Raiffeisen Banky Gesto pre mesto. Víťazný projekt získa 1000 eur. Víťazný projekt musí získať najviac hlasov. Projekt je výborný aj preto, lebo robí reklamu nielen danému projektu, ale aj celej škole. Ide tu o stovky hlasov. Náš projekt je zameraný na prípravu žiakov na jazykové skúšky Cambridge English prostredníctvom aplikácie Microsoft Office Teams.

RÓZNE

Z dôvodu pandémie koronavírusu sa tento rok neuskutočnil.

Už tradične fungoval krúžok anglického jazyka, na ktorom sa Mgr. Ľubomír Čagánek snažil vzbudiť väčší záujem o anglický jazyk prostredníctvom zjednodušeného čítania, piesní, jazykových hier, práce s jazykovými časopismi a filmami či seriálmi v anglickom jazyku. V neposlednom rade sa na ňom žiaci pripravovali na absolvovanie Cambridge English skúšok s medzinárodnou platnosťou či sa pripravovali na olympiády v anglickom jazyku.

Žiaci i učitelia odoberali jazykové časopisy R&R, Gate, Bridge a Hurra. Pracovali s nimi na vyučovacích hodinách anglického a nemeckého jazyka. Celkovo sa na druhom stupni odoberalo viac ako 60 ks časopisov v anglickom jazyku a 8 ks časopisov v nemeckom jazyku. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť pani učiteľku Mgr. Dominiku Szabovú, pri ktorej si zakúpili časopisy všetci žiaci a aktívne ich využívali pri procese výučby.

    Do budúcna by bolo dobré, keby sa žiaci začali zapájať do rôznych aktivít a súťaží v týchto jazykových časopisoch, ktoré sú podporené veľmi atraktívnymi cenami.

Žiaci si vypožičiavali knihy zjednodušeného čítania v anglickom jazyku. Ku knihám boli  priložené zvukové nahrávky a interaktívne cvičenia a hry. Po prečítaní a vypočutí žiaci vypracovali zadané úlohy.

 ANJ 
ŠKOLSKÉ KOLO OKRESNÉ KOLO KRAJSKÉ KOLO
1A Van Ngyuen Bao 1. miesto 2. miesto
1B Danka Margitfalviová 5. miesto
1C Tomáš HiroTevfik 6. miesto

Tento rok hodnotím výsledky olympiád veľmi pozitívne. Oceňujem hlavne prácu pedagógov s danými žiakmi. V anglickom jazyku to boli: Mgr. Silvia Tánczosová, Mgr. Andrea Belovičová a Mgr. Ľubomír Čagánek. Oceňujem aj pomoc Mgr. Silvii Tánczsovej pri náročnej organizácií olympiády v anglickom jazyku. Hodnotím ako veľký pokrok, že sa dal dostatočný priestor aj na testovanie počúvania a rozprávania. Žiaci si tak mali možnosť precvičiť to, čo ich potom čakalo vo vyšších kolách.

    Z časového a organizačného hľadiska spôsobilo ťažkosti v školskom kole olympiády v anglickom jazyku veľké množstvo žiakov a preto bude potrebné aby učitelia vybrali v budúcnosti iba tých žiakov, ktorí sú naozaj nadpriemerní. 

    Príprava by sa dala vylepšiť systematickou prácou s nadanými žiakmi, nie iba tesne pred olympiádami. Výhodou je aj to, že žiaci majú možnosť pripravovať sa i na Cambridge English skúšky, čo ich tiež posúva dopredu v oblasti znalosti cudzích jazykov. 

     Tento rok sa uskutočnila exkurzia do Viedne s pani učiteľkou Mgr. Hedvigou Macákovou. Išlo o prehliadku mesta a technického múzea. Učitelia i žiaci vyjadrujú spokojnosť s danými akciami. Žiaci majú možnosť pohybovať sa v cudzojazyčnom prostredí a je pre nich veľmi motivujúce, keď majú vlastnú skúsenosť s využitím nemeckého jazyka v jeho prirodzenom prostredí.

Ako po iné roky aj tento rok sa v máji uskutočnilo divadelné predstavenie v anglickom jazyku. Žiakov predstavenia zaujali a zároveň mali i výrazný výchovný akcent. Na podnet pani učiteľky Mgr. et Mgr. Nadeždy Samoľovej sme oslovili divadlo Theatre v Bratislave. Už nás majú zapísaných, aby nás oslovili, ak budú mať vhodné predstavenia v anglickom jazyku. 

Pedagógovia sa pravidelne zúčastňujú seminárov organizovaných vydavateľstvom Oxford v Šali. Mgr. Ľubomír Čagánek sa zúčastnil jazykových seminárov v Bratislave, taktiež absolvoval niekoľko jazykových webinárov.

    Vedúci PK sa snažil posunúť skúsenosti a informácie z daných akcií aj členom PK.

 Okrem toho učitelia sledujú trendy vzdelávania samoštúdiom.

       Všetci vyučujúci si vymenili vlastné skúsenosti pri vyučovaní cudzích jazykov a na spoločných zasadnutiach prekonzultovali vlastné postrehy. 

 • V tomto školskom roku bola zakúpená veľká nástenka, prenosné reproduktory a iné pomôcky.
 • Škola využíva 17 zostáv výučbového materiálu z projektu English One, ktorý môže byť využitý napr. pri príprave na olympiády, medzinárodné skúšky … Jedna zostava zahŕňa cca 150 pracovných zošitov a kompletný metodický materiál pre učiteľov. Jedná sa o materiály v hodnote rádovo niekoľko tisíc eur. Učitelia navyše získali prístup ku online podpore.
 • Chýbajúce učebnice boli dokupované z bonusových bodov, ktoré sme získali objednávaním pracovných zošitov pre žiakov. Naplno sa využíva grátis systém vydavateľstiev Oxford a Pearson.
 • Kabinet nemá svoj vlastný priestor. Sídli v kabinete SJL. Tento rok sa zakúpil nový nábytok. Ocenil by som najmä pani učiteľku Mgr. Andreu Belovičovú, ktorá nábytok vybrala.

Informácie ohľadom činnosti PK CJ boli pravidelne zverejňované na webovej stránke školy, facebookovej stránke školy a v školskom časopise. V budúcnosti by bolo dobré, keby sa vytvorila vlastná webová stránka pre potreby PK CJ.

      Tento rok škola zakúpila veľkú nástenku, ktorá sa umiestnila vedľa veľkej učebne cudzích jazykov. Táto bude slúžiť na informovanie žiakov o projektoch a aktivitách školy spojených s jazykovým vzdelávaním.

DOPLNENIE HODNOTENIA PK CJ Z HĽADISKA POP 2019 – 2020

Pri vyučovaní cudzieho jazyka sme používali moderné učebnice a doplnkové výučbové prostriedky k nim, aplikovali sme činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov.

    Využívali sme didaktický prístup CLIL (obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie). V rámci Európskeho dňa jazykov sme robili aktivity na podporovanie záujmu o vzdelávanie v oblasti jazykov.

DOPLNENIE HODNOTENIA PK CJ Z HĽADISKA ŠTATÚTU PK CJ

PK plní funkciu organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno-metodickú).

Organizačno – riadiaca funkcia bola na základe horeuvedeného naplnená. Z môjho pohľadu mi chýba väčšie prepojenie jednotlivých predmetových komisií a tým aj lepšie rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Podobne by som ocenil aj pravidelné stretávanie s vedením školy, napr. 4 krát – mohlo by to byť po konaní predmetových komisií. Zvýšilo by sa tým aj spolupodieľanie sa na tvorbe cieľov školy. Oceňujem pružnosť vedenia školy pri riešení aktuálnych problémov. Tento rok oceňujem lepšiu spoluprácu s prvým stupňom, najmä vďaka pani zástupkyni Mgr. Nadi Lackovej.

Kontrolno-hodnotiaca funkcia. V rámci anglického jazyka píšu učitelia so svojimi žiakmi  rovnaké výstupné testy, ktoré slúžia na porovnanie výsledkov žiakov rôznych skupín žiakov. Tento rok sme výstupné testy kvôli pandémii koronavírusu nepísali. 

    V prípade akýchkoľvek problémov spojených s vyučovaním cudzích jazykov sme tieto konzultovali a spoločne riešili.

Odborno – metodická funkcia. Na predmetových komisiách cudzích jazykov sme riešili odborne – metodické problémy. Často sa týkali otázok ohľadom práce s jednotlivými učebnicami či materiálmi. Oboznamovali sme sa s novinkami vo vyučovaní cudzích jazykov s dôrazom na praktické zručnosti a na činnostný prístup pri vyučovaní cudzích jazykov.

SWOT ANALÝZA VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

SILNÉ STRÁNKY

PozitívaNegatívaRiziká
Jednotné vstupné a výstupné testyNáročnosť spracovania a vyhodnotenia testovFinancie na zakúpenie nových notebookov
Možnosť výberu učebníc v „A“ triedachNeprijímanie iných materiálov: viď kurz Next Move, Project ExploreNejednotnosť pri suplovaní/ spájaní skupín
Zvyšujúce sa využívanie prostriedkov IKTChýbajúca učebňa cudzích jazykov, nespoľahlivé internetové pripojenieNedostatok financií
Partnerský program spolupráce s British Council
Kvalifikovanosť pedagógov vyučujúcich cudzie jazyky na druhom stupniNekvalifikovanosť pedagógov vyučujúcich cudzie jazyky na prvom stupni
Možnosť žiakov pripravovať sa na jazykové skúšky s medzinárodnou platnosťouČasová náročnosť pre pedagógov, slabé finančné ohodnotenie krúžkovVyššia cena za skúšky od úrovne B1
(cca 100 eur)
Príprava talentovaných žiakov na jazykové olympiádyČasová náročnosť pre pedagógov, slabé finančné ohodnotenie krúžkovNeochota žiakov, nízka úroveň ovládania nemeckého jazyka
Dostupnosť zjednodušeného čítania pre rozvoj čitateľskej gramotnostiNedostatok finančných prostriedkovŽiakom sa nechce čítať
Zlepšenie komunikácie medzi jednotlivými členmi PK a aj smerom k vedúcemu PK CJLepšia koordinácia aktivít

SLABÉ STRÁNKY

NegatívaPozitívaRiziká
Obmedzené možnosti pracovať s IKT, chýbajúca učebňaUšetrenie časuNedostatok financií
Nedostatočná spolupráca s metodickým centromKlesajúca úroveň vyučujúceho procesu
Ťažká práca so slabšími žiakmi v predmete Konverzácia v anglickom jazykuMáme kvalitné materiály na vyučovanie aj slabších žiakov (Speak out, Pearson)
Nedostatočné finančné ohodnotenie pedagógovOdchod kvalitných pedagógov cudzích jazykov
Nový nábytok kabinetuLepšia atmosféraNedostatok financií
Nespoľahlivosť internetového pripojeniaNedostatok financií

RIZIKÁ

RizikáPozitívaNegatíva
Pribúdanie žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami
Znižovanie záujmu o druhý cudzí jazyk -nemecký jazykNiektorí žiaci majú rodičov pracujúcich v Rakúsku, čo je pre žiakov veľká motivácia učiť sa nemecký jazykNemáme žiakov schopných reprezentovať školu
Odchod jazykovo – talentovaných žiakov na osemročné gymnáziáNedostatok žiakov schopných umiestňovať sa v jazykových olympiádach
Nástrahy internetovej komunikácie v cudzom jazyku – anonymita …Rôzne násilné a vulgárne hry v cudzích jazykoch

PRÍLEŽITOSTI

PríležitostiPozitívaNegatíva
Nové smery vo vzdelávaní
Erazmus +, výmenný pobyt žiakov i pedagógovNemáme skúsenosti s danými projektami
Projekty eTwinningSpoznanie rôznych kultúr, praktické využitie a preskúšanie cudzieho jazyka
Užšia spolupráca s pedagógmi prvého stupňaNedostatok financií na cestovanie
Zbieranie skúseností z krajín, kde je vyššia úroveň vzdelávaniaZískanie financií
Podanie žiadosti o granty na VÚC NitraNemáme vzájomné kontakty
Patríme do spoločnosť prestížnych škôl v jazykovom vzdelávaní – inšpirácia v zlepšovaní výchovno – vzdelávacieho procesuČasová náročnosť pre pedagógov, slabé finančné ohodnotenie
Dostatok možností pre zapojenie sa do projektov národných/ medzinárodných
Spolupráca s jazykovou školou Chelsea LearningBlízkosť k našej škole
Projekt Gesto pre mesto, RaiffeisenMožnosť získať financie, pozitívna reklamaČasová náročnosť získavania hlasov

NEPODARILO SA NÁM USKUTOČNIŤ

 • Projekt eTwinning. Dôvod: pandémia koronavírusu
 • Nenadviazali sme kontakt so školami v zahraničí. Dôvod: Časová náročnosť, chýbajúce skúsenosti. Pandémia koronavírusu
 • Väčšia informovanosť verejnosti o plánoch a akciách spojených s jazykovým vzdelávaním. Dôvod: potreba pružného a dostatočne veľkého média, napr. webová stránka špeciálne pre PK CJ.

PLÁNY NA ĎALŠIE OBDOBIE

Vytvorenie vlastnej webovej stránky.

Prostredníctvom programu Erazmus + sa pokúsiť nadviazať kontakt so školami v zahraničí s cieľom výmenných pobytov, alebo práce na určených cieľoch projektov v anglickom jazyku.

Sledovať výzvy projektov na VÚC Nitra.

Spolupráca s medzinárodne uznávaným lektorom oceneným British Council – Jason R. Levine – Fluency MC

Ďalšie vzdelávanie pedagógov.

Užšia spolupráca s prvým stupňom.

Spolupráca s metodickým centrom.

Zapájanie sa do súťaží v jazykových časopisoch s možnosťou získania atraktívnych cien.

Spolupráca s jazykovou školou Chelsea Learning

Dňa 26.06.2020 v Šali                                                                              ____________________________

Zapísal: Mgr. Ľubomír Čagánek