PREDMETOVÁ KOMISIA
CUDZÍCH JAZYKOV

Stella Tamara Tóthová, ako prvá žiačka našej školy, pripravovaná našou školou v partnerskom programe Addvantage v spolupráci s British Council opúšťa našu školu s medzinárodne platným certifikátom Cambridge English C1

 

Dňa 04.08.2021 vstúpilo do platnosti memorandum o spolupráci s International House v Bratislave. Naša škola sa stala oficiálnym prípravným centrom na jazykové skúšky Cambridge English v spolupráci s autorizovaným centrom International House v Bratislave. International House v Bratislave je najväčšou jazykovou školou na Slovensku a predstavuje pre našu školu dôveryhodného partnera. Z memoranda vyplývajú záväzky na oboch stranách, no najdôležitejšií je prínos pre  skvalitňovanie úrovne jazykových zručností našich žiakov. Žiaci našej školy sa môžu prihlásiť na prípravu na jazykové skúšky Cambridge English už od prvého ročníka. Žiaci po príprave získavajú Cambridge English certifikáty od úrovne A1 až po C1. Momentálne sa jedna žiačka pripravuje na úroveň C2. Ak vám záleží na vzdelaní a budúcnosti vašich detí, obráťťe sa na vedúceho predmetovej komisie cudzích jazykov Mgr. Ľubomíra Čagáneka osobne, alebo písomne na: caganek@zsmurgasasala.sk. 

Na fotografii sú žiaci, ktorí úspešne zložili medzinárodne platnú jazykovú skúšku Cambridge English First Certificate in English na úrovni B2.                       Zľava: Martin Kišš (5. roč.), Samuel Egri, Martin Nagy (9. roč.) a Juraj Rekeň (7. roč.) v školskom roku 2020/ 2021.

 

Cambridge English

Prebieha zápis na prípravu na jazykové skúšky Cambridge English. Ak sa chceš zlepšiť v anglickom jazyku – môžeš sa zapísať do jazykových príprav. Tvoja jazyková úroveň v anglickom jazyku sa začne rýchlo zlepšovať a ak budeš chcieť, môžeš absolvovať jazykové skúšky, ktoré ti otvoria cestu k lepšiemu vzdelaniu a uplatneniu sa v živote.  V súčasnosti sa na jazykové skúšky na našej škole pripravuje 27 žiakov. V prípade záujmu sa obráťte osobne na Mgr. Ľubomíra Čagáneka, alebo napíšte na caganek@zsmurgasasala.sk

 

 

 

KOMISIA CUDZÍCH JAZYKOV PRACUJE V ZLOŽENÍ:

Mgr. Ľubomír Čagánek​
Vedúci predmetovej komisie cudzích jazykov, ANJ
Mgr. Silvia Tánczosová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov, ANJ
Mgr. Katarína Bosáková
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov, NEJ
Mgr. et Mgr. Nadežda Samoľová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov, ANJ
Mgr. Andrea Belovičová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov, ANJ
Mgr. Magda Civáňová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov, ANJ
Mgr. Arleta Balogová
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov, NEJ
Mgr. Hedviga Macáková
Členka predmetovej komisie cudzích jazykov, NEJ

HODNOTIACA SPRÁVA PREDMETOVEJ KOMIESIE CUDZÍCH JAZYKOV 2020/2021 .............................
VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

Hlavné úlohy plánu PK CJ vychádzali zo Sprievodcu školským rokom na školský rok 2020/2021. 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány vypracovali vyučujúci podľa  záväzných učebných osnov, ŠVP a iŠkVP.

Učebné osnovy a tematické výchovno – vzdelávacie plány neboli naplnené vo všetkých skupinách žiakov učiacich sa cudzie jazyky. Hlavným dôvodom bola pandémia koronavírusu. Nestihli sa ani výstupné testy alebo projekty, keďže viac času sa venovalo opakovaniu a utvrdeniu učiva preberaného online spôsobom.

Otázka používaných učebníc je vo vyučovacom procese veľmi dôležitá, možno až obzvlášť to platí pri vyučovaní cudzích jazykov. Budem sa venovať najmä učebniciam anglického jazyka. Nemecký jazyk sa učí na našej škole iba od 7. ročníka, úroveň žiakov by sa mala dostať iba po úroveň A1 SERR. (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti)

         Väčšina škôl v okolí, možno i na celom Slovensku používa tak ako naša škola učebnice Project (Oxford). Niektoré školy dokonca nešli ani na nové vydania a zostali pri tom, čo poznali, na čo boli zvyknuté. Ochudobnili žiakov o modernejšie verzie učebníc. 

        V piatom ročníku používame kurz Our Discovery Island z vydavateľstva Pearson. Má už aj novšiu verziu, ale vzhľadom k tomu, že na prvom stupni učitelia situáciu nesledovali, tak neprišlo k aktualizácii. Nie je ľahké vymeniť učebnicu z roka na rok. Možno na budúci rok, keď bude kľudnejší čas, by sa mohlo začať nabiehať od prvého ročníka na aktualizovanú verziu. Je k dispozícii aj učebnica Project Explore 1  ako doplňujúca ku učebnici Our Discovery Island 5. 

Naša škola má dve učebne cudzích jazykov – malú a veľkú. Obidve boli využívané na 100% a najväčšia požiadavka predmetovej komisie na vedenie školy už niekoľko rokov je zriadenie ďalšej malej učebne nemeckého jazyka, možno vedľa učebne biológie. Daná téma bola predostretá vedeniu školy, nakoľko sa stáva, že hodiny cudzieho jazyka sa nemajú kde vyučovať, pretože multimediálna učebňa školy, často ako posledná možnosť  je obsadená a hľadajú sa učebne iných predmetov, kde by vyučovanie mohlo prebehnúť. Táto situácia je z dlhodobého hľadiska neakceptovateľná. Tento rok mesto v spolupráci s pánom riaditeľom našej školy podalo projekt na obnovenie učebne cudzích jazykov I, ale projekt nebol úspešný.

 V tomto období zasiahnutom pandémiou sa naplno ukázalo, aká výhoda je vedieť používať IKT pri vyučovaní ANJ. Veľký pokrok sme v tejto oblasti dosiahli zriadením tejto webovej stránky pre PK CJ. Znalosť cudzích jazykov a schopnosť používať prostriedky IKT sa stávajú v dnešnej dobe nevyhnutnosťou pri hľadaní zamestnania. Budúcnosť v tejto oblasti je zdá sa čím viac naklonená získavaniu týchto zručností na oveľa vyššej úrovni v porovnaní s minulosťou. 

        Vyučujúci každým rokom viac využívajú informačno – komunikačné prostriedky. Väčšiemu rozvoju využívania IKT by veľmi pomohla už spomínaná ďalšia učebňa cudzích jazykov, prípadne výmena zastaralých notebookov vo veľkej učebni cudzích jazykov. V triede je ťažšie využívať IKT, keďže je potrebné nosiť do triedy množstvo technického vybavenia, zapájať zariadenia …, čo ukrajuje z času vyučovania.

          Vo veľkej učebni cudzích jazykov sa využíva jazykové laboratórium na zopakovanie alebo upevnenie učiva hravou formou, pomocou CD – ešte zo staršieho vydania k učebnici Project. 

      Mgr. Ľubomír Čagánek používa IKT aj v spojitosti s projektom English One. Z projektu sme získali veľké množstvo materiálov, ktoré sa dajú využívať ako pomocné materiály, alebo pri žiakoch, ktorí sa viac snažia, alebo i na krúžku Zlepšíme si angličtinu. Pani učiteľka Bosáková a vedúci PK taktiež používajú aplikáciu Wocabee na spestrenie učenia sa nových slovíčok.

      Výzva do budúcnosti je začať využívať IKT pri zadávaní domácich úloh v spojitosti s pracovnými zošitmi Project, kde je ku každému pracovnému zošitu priradený prístup do online priestoru pre precvičovanie alebo vypracovanie domácich úloh.           

    Žiaci so špecifickými vzdelávacími potrebami, ktorí sú integrovaní – majú vypracované špeciálne výchovno – vzdelávacie plány. V 5. a 7. ročníku pomáhali žiakom štyri asistentky. Pri ostatných žiakoch so špecifickými vzdelávacími potrebami sa v spolupráci s triednym učiteľom prihliada na ich potreby, je im dovolené používať špecifické pomôcky podľa odporúčaní psychologických posudkov. Sme veľmi radi, že v tomto školskom roku začala na našej škole pôsobiť špeciálna pedagogička. ktorá môže takýchto žiakov včas podchytil.

PROJEKTY

1. PARTNERSKÝ PROGRAM S International House

    Naša škola je oficiálnym partnerom International House v Bratisave. Intenational House je najväčšou jazykovou školou na Slovensku, ako jediná škola na Slovensku patrí do medzinárodnej siete International House World Organisation. K tejto spolupráci sme sa prepracovali vďaka predchádzajúcim skúsenostiam z partnerstva s British Council, medzinárodne uznávanou jazykovou školou. so sídlom v Spojenom Kráľovstve.  Túo informáciu sa žiaci a rodičia dozvedia už z veľkoplošných reklám pred jazykovými učebňami, či pri vstupe do riaditeľne školy.  Bolo by dobré, keby sa aj na prvom stupni žiaci zapojili do tohto projektu. Čím skoršie začnú, tým viac skúseností budú mať a tým vyššiu úroveň môžu počas základnej školy získať. Táto aktivita sa často prekrýva aj s prípravou na olympiádu v anglickom jazyku, kde dosahujeme výborné úspechy. Pred nami je výzva pravidelne postúpovať na celoslovenské kolá. V súčasnoti sa pravidelne zúčastňujeme krajskýck kôl a patríme medzi najlepšie školy.  

    Naši žiaci sa po prvý krát pripravujú na skúšku Cambridge English First Certificate in English (úroveň B2 podľa SERR). Skúšky majú medzinárodnú platnosť. Pandémia koronavírusu nám skomplikovala prípravu, ale žiaci absolvujú prípravy  cez aplikáciu Microsoft Office Teams.

     Naša škola sa vďaka tomuto programu môže zaradiť medzi prestížne školy v oblasti jazykového vzdelávania. V rámci podpísaného memoranda o spolupráci s Intenational House sme  získali množstvo ďalších výhod týkajúcich sa tak žiakov, rodičov, pedagógov ako i samotnej školy.

Výhody pre školu:

 • oficiálne zriadenie prípravného centra na skúšky Cambridge English
 • oficiálne partnerstvo s autorizovaným centrom International House
 • odborná pomoc yo strany International house
 • zdarma pretestovanie kandidátov na skúšky
 • poskytovanie potrebných prípravnách materiálov
 • Právo používať logo na propagačných materiáloch a webových stránkach školy
 • Možnosť zaradiť školu do zoznamu škôl uvádzaných na webovej stránke International House
 • Propagačné materiály

2. NÁRODNÝ PROJEKT ENGLISH ONE

Názov projektu: Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách. Projektu sa zúčastnil Mgr. Ľubomír Čagánek a jeho žiaci. Škola získala 17 zostáv výučbového materiálu, ktorý môže byť využitý napr. pri príprave na olympiády, medzinárodné skúšky … Jedna zostava zahŕňa cca 150 pracovných zošitov a kompletný metodický materiál pre učiteľov. Učitelia navyše získali prístup ku online podpore a rôznym materiálom. Projekt je vhodný na zadávanie domácich úloh. Webové nástroje umožňujú zadávať úlohy modifikované podľa potrieb učiteľa a žiakov. Najväčšie množstvo zostáv pracovných zošitov sa získalo pre prvý stupeň.

3. ZLEPŠIME SI ANGLIČTINU

Projekt Raiffeisen Banky Gesto pre mesto. Víťazný projekt získal 1000 eur. Víťazný projekt musel získať najviac hlasov. Projekt je výborný aj preto, lebo robí reklamu nielen danému projektu, ale aj celej škole. Ide tu o stovky hlasov. Náš projekt je zameraný na prípravu žiakov na získanie materiálov na prípravu na jazykové skúšky Cambridge English.

RÓZNE

Dňa 26.06.2021 šiesti žiaci/ žiačky našej školy absolvovali jazykovú skúšku Cambridge English First Certificate in English na jazykovej úrovni B2. (maturitná úroveň) Táto skúška je uznávaná najlepšími školami na celom svete a je rešpektovaná aj zamestnávateľmi s medzinárodným pôsobením. Žiaci sa na skúšku pripravovali prostredníctvom aplikácie Microsoft Office Teams v rámci krúžku anglického jazyka na našej škole. Výsledky skúšky by mali byť známe do 4 týždňov.
 

Skúška trvala od 10:20 do 17:45. Najprv prebehla ústna časť skúšky, ktorá pozostávala zo štyroch častí. Po obednej prestávke nasledovala písomná časť, ktorá pozostávala z čítania a využitia anglického jazyka, písania a počúvania. Skúška prebehla v historickom centre Bratislavy u nášho oficiálneho partnera British Council. Veríme, že pre žiakov to bude nenahraditeľná skúsenosť a ešte viac ich to bude motivovať pri ďalšom štúdiu anglického jazyka.

Výsledok skúšky by mal byť známy do 03.09.2021.

Už tradične fungoval krúžok anglického jazyka, na ktorom sa Mgr. Ľubomír Čagánek snažil vzbudiť väčší záujem o anglický jazyk prostredníctvom zjednodušeného čítania, piesní, jazykových hier, práce s jazykovými časopismi a filmami či seriálmi v anglickom jazyku. V neposlednom rade sa na ňom žiaci pripravovali na absolvovanie Cambridge English skúšok s medzinárodnou platnosťou či sa pripravovali na olympiády v anglickom jazyku.

Keďže tento rok ovplyvnili vyučovanie pandemické  opatrenia, žiaci sa krúžku zúčastňovali prostredníctvom aplikácie Microsoft Office Teams.

Žiaci i učitelia odoberali jazykové časopisy R&R, Gate, Bridge a Hurra. Pracovali s nimi na vyučovacích hodinách anglického a nemeckého jazyka. Celkovo sa na druhom stupni odoberalo viac ako 60 ks časopisov v anglickom jazyku.

    Tento školský rok sa žiaci zapájali do rôznych aktivít a súťaží v týchto jazykových časopisoch, ktoré sú podporené veľmi atraktívnymi cenami.

Žiaci si vypožičiavali knihy zjednodušeného čítania v anglickom jazyku. Ku knihám boli  priložené zvukové nahrávky a interaktívne cvičenia a hry. Po prečítaní a vypočutí žiaci vypracovali zadané úlohy.

Žiaci vedúceho predmetovej komisie a pani učiteľky Bosákovej používali na učenie sa nových slovíčok aplikáciu WocaBee. Žiaci 5.A získali prvé miesto v okresnom kole a druhé miesto v krajskom kole v súťaži organizovanej tvorcami tejto aplikácie.

 ANJ 
ŠKOLSKÉ KOLO OKRESNÉ KOLO KRAJSKÉ KOLO
1A Juraj Rekeň 1. miesto 4. miesto
1B Van Nguyen Bao 5. miesto
1C Tomáš HiroTevfik 4. miesto
NEJ
1A Matúš Sýkora2. miesto

Tento rok hodnotím výsledky olympiád pozitívne. Oceňujeme hlavne prácu pedagógov s danými žiakmi. Oceňujeme aj pomoc pri náročnej organizácií olympiády v anglickom jazyku, ktorá prebehla online formou. Členom školskej komisie boli: Mgr. Ľubomír Čagánek, Mgr. Silvia Tánczosová a Mgr et Mgr. Nadežda Samoľová. Členom krajskej komisie olympiády v anglickom jazyku bol vedúci predmetovej komisie.

        Žiaci sa pripravovali nie iba tesne pred olympiádami, ale dlhodobo a systematicky počas dlhšieho obdobia. Výhodou je aj to, že žiaci majú možnosť pripravovať sa i na Cambridge English skúšky, čo ich tiež posúva dopredu v oblasti znalosti cudzích jazykov. 

Kvôli pandémii sa neuskutočnili.

Kvôli pandémii sa neuskutočnilo.

Pedagógovia sa zúčastňujú seminárov alebo webinárov.

    Vedúci PK sa snažil posúval skúsenosti a informácie z daných akcií členom PK.

 Okrem toho učitelia sledujú trendy vzdelávania samoštúdiom.

       Všetci vyučujúci si vymenili vlastné skúsenosti pri vyučovaní cudzích jazykov a na spoločných zasadnutiach prekonzultovali vlastné postrehy. 

 • Škola využíva 17 zostáv výučbového materiálu z projektu English One, ktorý môže byť využitý napr. pri príprave na olympiády, medzinárodné skúšky … Jedna zostava zahŕňa cca 150 pracovných zošitov a kompletný metodický materiál pre učiteľov. Jedná sa o materiály v hodnote rádovo niekoľko tisíc eur. Učitelia navyše získali prístup ku online podpore.
 • Chýbajúce učebnice boli dokupované z bonusových bodov, ktoré sme získali objednávaním pracovných zošitov pre žiakov. Naplno sa využíva grátis systém vydavateľstiev Oxford a Pearson.
 • Kabinet nemá svoj vlastný priestor. Sídli v kabinete SJL. Najnovšie by sme potrebovali multifunkčné zariadenie – farebnú tlačiareň so skenerom s bezdrôtovým prepojením.

Informácie ohľadom činnosti PK CJ boli pravidelne zverejňované na webovej stránke predmetovej komisie cudzích jazykov, webovej stránke školy školy, facebookovom konte predmetovej komisie cudzích jazykov a facebookovom konte školy. ých s jazykovým vzdelávaním.

DOPLNENIE HODNOTENIA PK CJ Z HĽADISKA POP 2019 – 2020

Pri vyučovaní cudzieho jazyka sme používali moderné učebnice a doplnkové výučbové prostriedky k nim, aplikovali sme činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov.

    Využívali sme didaktický prístup CLIL (obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie). V rámci Európskeho dňa jazykov sme robili aktivity na podporovanie záujmu o vzdelávanie v oblasti jazykov.

DOPLNENIE HODNOTENIA PK CJ Z HĽADISKA ŠTATÚTU PK CJ

PK plní funkciu organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno-metodickú).

Organizačno – riadiaca funkcia bola na základe horeuvedeného naplnená. Z môjho pohľadu mi chýba väčšie prepojenie jednotlivých predmetových komisií a tým aj lepšie rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Podobne by som ocenil aj pravidelné stretávanie s vedením školy, napr. 4 krát – mohlo by to byť po konaní predmetových komisií. Zvýšilo by sa tým aj spolupodieľanie sa na tvorbe cieľov školy. Oceňujem pružnosť vedenia školy pri riešení aktuálnych problémov. Tento rok oceňujem lepšiu spoluprácu s prvým stupňom, najmä vďaka pani zástupkyni Mgr. Nadi Lackovej.

Kontrolno-hodnotiaca funkcia. 

    V prípade akýchkoľvek problémov spojených s vyučovaním cudzích jazykov sme tieto konzultovali a spoločne riešili.

Odborno – metodická funkcia. Na predmetových komisiách cudzích jazykov sme riešili odborne – metodické problémy. Často sa týkali otázok ohľadom práce s jednotlivými učebnicami či materiálmi. Oboznamovali sme sa s novinkami vo vyučovaní cudzích jazykov s dôrazom na praktické zručnosti a na činnostný prístup pri vyučovaní cudzích jazykov.

SWOT ANALÝZA VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

SILNÉ STRÁNKY

PozitívaNegatívaRiziká
Jednotné vstupné a výstupné testyNáročnosť spracovania a vyhodnotenia testov. Ideálna by bola možnosť testovať na notebookoch vo veľkej učebni, ktoré by testy aj vyhodnotili.Financie na zakúpenie nových notebookov
Možnosť bezplatnej prípravy žiakov na jazykové certifikáty Cambridge English.Časová náročnosť pre pedagógaKoniec spolupráce s British Council zapríčinenej odchodom UK z EÚ
Zvyšujúce sa využívanie prostriedkov IKTChýbajúca učebňa cudzích jazykov, zastaralé vybavenie IKT, chýbajúci softwareNedostatok financií
Partnerský program spolupráce s British CouncilOdchod UK z EÚ
Kvalifikovanosť pedagógov vyučujúcich cudzie jazyky na druhom stupniNekvalifikovanosť pedagógov vyučujúcich cudzie jazyky na prvom stupni a nižšia úroveň pripravenosti žiakov v piatom ročníku
Využívanie nových platforiem na učenie sa
napr. WocaBee, Microsoft Office Teams
Strata sociálneho bezprostredného kontaktuNedostatok finančných prostriedkov školy, žiakov …, školská byrokracia
Príprava talentovaných žiakov na jazykové olympiádyČasová náročnosť pre pedagógov, slabé finančné ohodnotenie krúžkovNeochota žiakov, nízka úroveň ovládania nemeckého jazyka
Dostupnosť zjednodušeného čítania pre rozvoj čitateľskej gramotnostiNedostatok finančných prostriedkovŽiakom sa stále viac nechce čítať
Prebiehajúce rokovania s novým partnerom International House in Bratislavačasová náročnosť, menšia prestíž ako British CouncilNevyhovujúce podmienky

SLABÉ STRÁNKY

NegatívaPozitívaRiziká
Obmedzené možnosti pracovať s IKT, chýbajúca učebňaUčenie bez IKT viac vyhovuje sociálnym vzťahomZaostávanie za súčasnou dobou, nevyužitie potenciálu využitia IKT
Nedostatočná spolupráca s metodickým centromKlesajúca úroveň vyučujúceho procesu
Ťažká práca so slabšími žiakmi v predmete Konverzácia v anglickom jazykuMáme kvalitné materiály na vyučovanie aj slabších žiakov (Speak out, Pearson)Slabší žiaci sa hanbia, nechcú aktívne konverzovať
Nedostatočné finančné ohodnotenie pedagógovOdchod kvalitných pedagógov cudzích jazykov
Chýba moderná nástenka pri učebni II, multifunkčná farebná tlačiareň, finančné prostriedky na zakúpenie kníh na rozvoj čítania pre žiakov Nedostatok financií
Málo skúseností pri získavaní finančných prostriedkov z projektov a grantovPrvé úspechy, tento rok 1000 EUR od Raiffeisen bankyČasová náročnosť

RIZIKÁ

RizikáPozitívaNegatíva
Pribúdanie žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami4 asistentky, špeciálna pedagogičkaspomaľovanie učebného procesu
Znižovanie záujmu o druhý cudzí jazyk -nemecký jazykNiektorí žiaci majú rodičov pracujúcich v Rakúsku, čo je pre žiakov veľká motivácia učiť sa nemecký jazykNemáme žiakov schopných úspešne reprezentovať školu v nemeckom jazyku
Odchod jazykovo – talentovaných žiakov na osemročné gymnáziáNedostatok žiakov schopných ťahať ostatných žiakov
Nástrahy internetovej komunikácie v cudzom jazyku – anonymita …Prenos násilia a vulgárnosti do školského prostredia

PRÍLEŽITOSTI

PríležitostiPozitívaNegatíva
Získavanie finančných prostriedkov z projektov a grantovzlepšenie podmienok vyučovaniačasová náročnosť
Erazmus +, výmenný pobyt žiakov i pedagógovNemáme skúsenosti s danými projektami
Projekty eTwinningSpoznanie rôznych kultúr, praktické využitie a preskúšanie cudzieho jazykačasová náročnosť
Užšia spolupráca s pedagógmi prvého stupňalepší prechod žiakov na druhý stupeň
Zbieranie skúseností z krajín, kde je vyššia úroveň vzdelávaniaNové podnetyPotreba finančných prostriedkov a zmeny myslenia na zavádzanie do praxe
Zriadenie tried zameraných na cudzie jazykyzmysluplné zamerianie B tried, širšie spektrum výberu pre nadaných žiakovOslabenie matematických tried
Otázka zvyšnej triedy – nahromadenie slabých žiakov
Patríme do spoločnosť prestížnych škôl v jazykovom vzdelávaní – inšpirácia v zlepšovaní výchovno – vzdelávacieho procesuvýhody z toho plynúce, viď projekt Addvantage v časti projektyČasová náročnosť pre pedagógov, slabé finančné ohodnotenie
Dostatok možností pre zapojenie sa do projektov národných/ medzinárodnýchČasová náročnosť, slabé finančné ohodnotenie
Spolupráca s jazykovou školou Chelsea LearningBlízkosť k našej škole
Projekt Gesto pre mesto, RaiffeisenZískali sme základné materiálové vybavenie na skúšky Cambridge EnglishČasová náročnosť získavania hlasov

NEPODARILO SA NÁM USKUTOČNIŤ

 • Projekt eTwinning. Dôvod: pandémia koronavírusu
 • Nenadviazali sme kontakt so školami v zahraničí. Dôvod: Časová náročnosť, chýbajúce skúsenosti. Pandémia koronavírusu

PLÁNY NA ĎALŠIE OBDOBIE

Nadviazanie spolupráce s rešpektovanou jazykovou školu, za účelom nahradenia spolupráce s British Council.

Získavanie finančných prostriedkov pomocou projektov a grantov

Prostredníctvom programu Erazmus + sa pokúsiť nadviazať kontakt so školami v zahraničí s cieľom výmenných pobytov, alebo práce na určených cieľoch projektov v anglickom jazyku.

Sledovať výzvy projektov na VÚC Nitra.

Spolupráca s medzinárodne uznávaným lektorom oceneným British Council – Jason R. Levine – Fluency MC

Ďalšie vzdelávanie pedagógov.

Užšia spolupráca s prvým stupňom.

Spolupráca s metodickým centrom.

Zapájanie sa do súťaží v jazykových časopisoch s možnosťou získania atraktívnych cien.

Spolupráca s jazykovou školou Chelsea Learning

Dňa 30.06.2021 v Šali                                                                              ____________________________

Zapísal: Mgr. Ľubomír Čagánek